Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Rozhodnutie ministra : Bratislava11.októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa§ 28 ods. 16,§ 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie

2. športové výcviky a školské športové súťaže

3. pobytyv škole v prírode a aktivity školy v prírode,

4. kurzy na ochranu života a zdravia

5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

6. saunovanie

7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

 

Do termín ukončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

 

Znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

 

 

 

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

                                                                                                                      Bratislava 29.09.2020

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

·         organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou

·         organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

·         rodičovské združenia

·         zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.

·         všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakoľko sú výučba telenej vychovy, organizovanie školských športových súťaží, povinné testovanie žiakov ako aj športové krúžky na školách v ŠKD súčastou výchnovno-vzdelávacieho procesu, riadia sa manuálom vypracovaným MŠVVaŠ pre príslušnú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu. Do 20.9.2020 je aktuálne zákaz využívať školské telocvične, posilovne a iné priestory určene pre šport.

Ak sú na využívanie týchto priestorov viazané termíny (súťaže, testovanie...), budú sa musieť presunúť na neskorší termín, resp. uskutočnit v exteriéri za predpokladu dodržania všetkých platných nariadení hlavného hygienika SR.

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

Čo sa týka využívania školských telocviční športovými klubmi, je aktuálne platná informácia na stránke www.minedu.sk jednoznačná a teda nezakazuje, ale odporúča zvážiť využívanie telocviční na školách športovými klubmi.

Toto rozhodnutie musí vykonať riaditeľ školy v súčinnosti so zriaďovateľom, ktorý môže takéto uživanie pre potreby športových klubov povoliť, resp. upraviť režim ich využívania.

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-odporuca-zvazit-prenajom-telocvicni-sportovymi-klubmi/

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-odporuca-zvazit-prenajom-telocvicni-sportovymi-klubmi/

 

Pri akýchkoľvek nejasnostiach odporúčame pravidelne sledovať stránky úradu verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/ ako aj aktualne témy na www.minedu.sk.