Prehadzovaná - prihlášky

Žiadame všetky školy, ktoré sa prihlásili do súťaže Prehadzovaná žiakov 1. stupňa, aby urýchlene poslali prihlášku (pokiaľ to ešte nespravili) aj na e-mailovú adresu skolastudienka@gmail.com (týka sa to hlavne škôl z Bratislavského a Trnavského kraja).

Všetky tlačivá sa nachádzajú v Dokumentoch súťaže.

Prihláška musí obsahovať počet družstiev (1 alebo 2).

Následne je potrebné zaslať súpisku koordinátorovi súťaže (nie na Portál).

 

Koordinátori súťaže pre jednotlivé oblasti:

Oblasť Bratislava: Stanislav Demetrovič
Mobil: 0907 782 168
E-mail: skola@zsstudienka.edu.sk

Oblasť západ: Peter Peráček
Mobil: 0915 487 269
E-mail: peracek50@gmail.com

Oblasť stred: Maťa Leskovjanská
Mobil: 0918 077 125
E-mail: leskovjanska.mata@gmail.com

Oblasť východ: Maroš Kumi
Mobil:  0903 841 729
E-mail: maroskumi@gmail.com