PRÁCA S PORTÁLOM

Upozornenie: Žiadame všetky školy, aby si aktualizovali svoje údaje - po prihlásení na Ovládacom paneli v menu vľavo Nastavenia/Zmena údajov školy.

I. PRIHLASOVANIE ŠKôL DO SÚŤAŽÍ 

 1. každá škola má svoje jedinenčné prihlasovacie meno a heslo; pokiaľ ho nemá, zistí ho u krajského administrátora (OÚ) - viď Kontakt;
 2. školy sa prostredníctvom Portálu prihlásia v stanovenom termíne do súťaží zverejnených na Portáli;
 3. prihlásené školy sa sa automaticky zobrazia medzi prihlásenými účastníkmi;
 4. ak sa chce škola zo súťaže odhlásiť, musí o to požiadať krajského administrátora (OÚ);
 5. portál je administrovaný cez program Activeweb;
 6. administrátor alebo organizátor kola sa do Actvewebu prihlási pod svojím menom a heslom na adrese www.skolskysport.sk/activeweb;
 7. krajský administrátor môže pridať školu do súťaže aj po stanovenom termíne;
 8. krajský administrátor vylúči zo súťaží tie subjekty, ktoré tam nepatria (Activeweb - záložka Schválení účastníci súťaže, resp. Účastníci kola);

II. ZOZNAM ŽIAKOV

 1. každá škola si vytvára vlastný zoznam žiakov (Ovládací panel - Zoznam študerntov);
 2. žiakov treba pridávať do zoznamu po jednom (Pridať osobu), nie je možné (zatiaľ) exportovať celé zoznamy (v budúcnosti by táto možnosť mala pribudnúť, resp. je rozpracované prepojenie s RIS);
 3. v systéme nie je možné vytvárať duplicitné mená (priezvisko, meno, dát. nar., príslušnosť ku škole);
 4. ak je žiak v evidencii niektorej školy, nemôže si ho iná škola pridať do zoznamu, ale musí požiadať školu, ktorej sa to týka, aby žiaka zo svojej evidencie vyradila - systém ponúkne automaticky generovaný e-mail - Žiadosť o vyradenie z evidencie, ktorý sa odšle na adresu školy, kde je žiak evidovaný;
 5. každá škola je povinná vyradiť z evidencie všetkých žiakov, ktorí ju už nenavštevujú - v Zozname študentov na pravej strane od mena žiaka treba kliknúť na Vyradiť a potom potvrdiť (ok)
 6. UPOZORNENIE!  Nedajte sa pomýliť. Meno vyradené žiaka sa ešte nejaký čas v zozname zobrazuje. Ak by ste ale zadali jeho meno do vyhľadávania, v zozname žiakov už ho nenájdete;

III. SÚPISKY 

 1. krajský administrátor (OÚ alebo subjekt zodpovedný za súťaž) je zodpovedný za nastavenie organizátora kola;
 2. organizátor kola je zodpovedný za nastavenie dátumu konania kola a vloženie propozícií pre dané kolo;
 3. školy môžu pridať súpisky na jednotlivé kolá (len v súťažiach, do ktorých je škola prihlásená) až keď organizátor určí dátum konania kola (v deň konania už škola nemôže súpisku upraviť);
 4. v okamihu, keď organizátor stanoví dátum konania kola, systém generuje automatickú správu (mail) všetkým účastníkom, že si môžu upraviť súpisku pre dané kolo;
 5. Ovládací panel - Prebiehajúce kolá - pri každom kole, ktoré má stanovený dátum konania, sa zobrazuje možnosť pridať alebo upraviť súpisku (po uplynutí termínu možno súpisku len zobraziť);
 6. súpisku možno upravovať a meniť až do dátumu konania kola (v deň konania už nie);
 7. súpisky je možné kedykoľvek zobraziť a vytlačiť (pdf), pdf formát súpisky spĺňa všetky potrebné náležitosti (stačí vytlačiť a podpísať);
 8. portál zobrazí plný dátum narodenia športovcov len keď je škola prihlásená pod svojím menom a heslom, inak ponúkne systém iba rok narodenia;
 9. Upraviť nastavenia - treba vyplniť meno trénera (musí byť pred tým vložené do zoznamu učiteľov) a je možné vyplniť aj meno štatutára (v prípade, že sa meno štatutára nevyplní, ostane na súpiske text „podpis a pečiatka školy“);
 10. organizátor/administrátor okresného kola označí postupujúcu školu a systém ju automaticky presunie do vyššieho/krajského kola;
 11. keď organizátor krajského kola stanoví dátum konania, objaví sa škole možnosť upraviť súpisku do krajského kola;
 12. do okresného kola je možné prihlásiť aj viac družstiev z jednej školy (pokiaľ to organizačné podmienky dovoľujú a organizátor súhlasí - napr. v cezpoľnom behu);
 13. vytvorením viacerých súpisiek sa podporuje filozofia zapojenia čo najväčšieho počtu žiakov do školských športových súťaží;
 14. ďalšie družstvo možno vytvoriť v prípade, ak už je vytvorené prvé družstvo;
 15. ďalšie družstvo má už prívlastok „B“ ,resp. „C“ a toto označenie sa pri názve družstva zobrazuje (do vyššieho kola už postupuje len jedno družstvo - pravidlo postupových súťaží);

 IV. PRIHLÁSENIE SA ZA ORGANIZÁTORA KOLA 

 1. organizátorom kola môže byť účastník (škola) alebo iný subjekt (napr. Cvč);
 2. krajský administrátor označí organizátora spomedzi účastníkov alebo môže pridať iného organizátora, ktorý nefiguruje medzi priamymi účastníkmi;
 3. ak sa chce za organizátora prihlásiť iný subjekt, ktorý nie je priamym účastníkom kola, musí o to požiadať krajského administrátora;

 V. STROM SÚŤAŽÍ (kolá) 

 1. systém automaticky generuje strom súťaží (celoslovenskú štruktúru kôl) pri vyhlásení novej súťaže;
 2. krajský administrátor, nemusí vytvárať jednotlivé kolá, resp. môže vytvárať predkolá alebo medzikolá (napr. regionálne); dôležité je v každom kole nastaviť jeho nadradené kolo;
 3. systém automaticky zaradí prihlásenú školu do príslušného kola podľa sídla (okresu);
 4. možnosť vytvoriť nové kolo ostáva pre prípady, keď je potrebné vytvoriť predkolá (rozšírenie stromu v rámci obvodu alebo v rámci kraja);
 5. kolo sa aktivuje tým, keď sa do súťaže prihlási škola z príslušného obvodu (inak sa nezobrazuje);
 6. školy môžu pridávať alebo upravovať súpisky na jednotlivé kolá od momentu, keď krajský administrátor alebo organizátor stanoví termín konania kola;
 7. súpisky možno upravovať len do uvedeného dátumu.