Legislatíva


Zoznam článkov
Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite

Odporúčané politické opatrenia na podporu fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie Schválené pracovnou skupinou EÚ pre šport a zdravie na jej zasadnutí 25. septembra 2008 Potvrdené ministrami športu členských štátov EÚ na ich zasadnutí v Biarritzi ...

Zákon o výchove a vzdelávaní

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školský zákon ustanovuje a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, ...

Zákon o vysokých školách

Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, ...

Zákon o telesnej kultúre

Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry (ďalej len "občianske združenie") a iných právnických osôb a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní. Zákon ...

Zákon o organizácii a podpore športu

Tento zákon upravuje a) úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu 1) (ďalej len "šport"), starostlivosti o športové talenty a športovania detí mimo školského vyučovania, b) organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu ...